Обявление за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.152.1 по КККР, с. Рибарица, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-03-42/1/-14.02.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-42/15.01.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №90, протокол 6 от 08.02.2024 г. на Общински съвет – Тетевен е:

  1. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.152.1 по КККР, с. Рибарица, обл. Ловеч
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.152.1 по КККР, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и се обособят четири урегулирани поземлени имота I-152.8; II-152.9; III-152.10 и IV-152.11, определи се основното им застрояване с устройствена зона, означена като „Ок1“ и съответните устройствени показатели по чл. 28, ал. 2 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
  3. Решението да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Директор Дирекция СА при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню