Обявление за изработване на ПИ ПУП-ПР в обхват: УПИ VII-188 и VIII-188, кв. 6 по ПУП, съставляващи ПИ с идентификатор: 14386.701.188 по КККР

Изх. №УТИД-04-03-47/1/-06.02.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-47/11.12.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №45/01.02.2024 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разререшено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и план (ПУП – ПР) в обхват: УПИ VII-188 и VIII-188, кв. 6 по ПУП, съставляващи ПИ с идентификатор: 14386.701.188 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА при ОА – Тетевен: ………/п/…………..

                                       инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню