Обявление за изработване на ПИ ПУП – ПР в обхват: УПИ IX-246 и VIII-175, кв. 22 по ПУП, съставляващи ПИ с идентификатори: 15148.701.167 и 15148.701.175

Изх. №УТИД-04-03-30/1/-27.09.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-30/29.08.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №549/26.09.2023 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разререшено изработването на проект за изменение за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват: УПИ IХ-246 и VIII-175 в кв. 22 по ПУП, съставляващи ПИ с идентификатори: 15148.701.167 и 15148.701.175 по КККР

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню