Съобщение за изработен (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ II-127 и УПИ III-78, кв. 6; УПИ I-128 и УПИ II-129, кв.8 и улица с ОТ 77-78-79-80-82, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-19/1/01.06.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-19/11.05.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ II-127 и УПИ III-78, кв. 6; УПИ I-128 и УПИ II-129, кв.8 и улица с ОТ 77-78-79-80-82, гр. Тетевен, Зона за отдих „Скрибътна“ съставляващи ПИ с идентификатори 72343.503.112, 72343.503.113, 72343.503. 114 и 72343.503. 115 по КККР

Целта на представения ПИ на ПУП – ПР е:

1.         Закриване на частта от улица, заключена между осови точки 78-79-80-82 и обособяване на тупик с обръщало, съгласно условието на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ, с размер 9/9м., при което кв. 8 се закрива;

2.         Промяна на вътрешната дворищна регулационна линия между УПИ II-127 и УПИ III-78 по имотна граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта и съгласно нотариално заверения предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

3.         Обединяване на УПИ III-78, кв. 6; УПИ I-128 и УПИ II-129, кв.8 и разделя на два нови УПИ: III-5258 и УПИ IV-5283 в кв. 6

4.         Обособяване на нов УПИ V с отреждане за „Озеленяване“, кв. 6

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №10, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

инж. Михаил Куманов……….…………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню