Съобщение за разрешаване изработване на пУП - ПЗ за ПИ 72343.11.427, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-03-1/1/-13.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-1/12.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №897, протокол 43 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.11.427, м. Недковци, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

  1. във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), чрез определяне основното застрояване – за жилищно застрояване с малка височина (до 10 м), в рамките на ограничителната линия за застрояване, както е показано в скица-предложение; устройствена зона, означена като „Жм“ съгласно чл. 16, ал. 1 и показатели съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню