Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР, УПИ V-19 кв. 266, кв. Пладнището, гр. Тетевен

Относно: Преписка с Вх. № УТИД-04-07-36/20.09.2021 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №590/12.10.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ V-19, кв. 266 по ПУП на кв. Пладнището, гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.502.114 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №11 от 29.09.2021 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню