Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПРЗ за ул. Вършец, кв. 4 - Промишлена зона, гр. Тетевен

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: уширение на улица „Вършец“ между осови точки 65-66-67-79-32 и УПИ III-СД “Местна промишленост и битови услуги“, кв. 4 по ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляваща ПИ с идентификатор 72343.500.3079 по КККР на гр. Тетевен.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №4 от 31.03.2021 г. е приет, без забележка.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук. 

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню