Съобщение за разрешаване изготвяне на ПИ ПУП - ПРЗ за ул. Вършец м/у ОТ 65-66-67-79-32 и УПИ III , кв. 4, Промишлена зона

Посещения: 269

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №81/17.02.2021 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: ул. Вършец, между осови точки 65-66-67-79-32 и УПИ III, кв. 4 по ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.3079 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен