Съобщение за изготвен ПУП - ПРЗ за ПИ 62579.156.49, с. Рибарица

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.156.49 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №2 от 13.01.2021 г. е приет, със забележки.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню