Обява за одобрен ПИ ПУП - ПЗ, пи 62579.129.26; 62579.129.592 у 62579.129.453, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията, със Заповед №26/19.01.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване (ПИ ПУП – ПЗ) в обхват: УПИ I-26, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.129.26; УПИ II-34, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.129.592 и ПИ с идентификатор 62579.129.453, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал.7 и 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №1 от 13.01.2021 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню