О Б Я В Л Е Н И Е по преписка вх. №УТИД-04-03-34/02.11.2020 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №789/17.11.2020 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатори: 62579.23.7 и 62579.21.1 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………..

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню