Съобщение за разрешаване изготвяне ПИ ПУП - ПРЗ за с. Рибарица, обл. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-26/16.09.2020 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №620/23.09.2020 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ VI-594, кв. 85 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.505.559 и ПИ с идентификатори 62579.135.15 и 62579.135.6 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/……………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню