СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31- 37/2//17.08.2020 г.:

Община Тетевен, съобщава на заинтересованите лица (ЗЛ), че на основание чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 и във връзка с чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) със Заповед № 605 от 16.09.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПРЗ, съставна част на КПИИ за ПИ с идентификатор 62579.700.18, местност „ БРЯЗОВО“ по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, и издадено от Главния архитект на община Тетевен Разрешение за строеж №51/ 16.09.2020 г. за обект/ строеж: „Пристрояване към съществуваща жилищна сграда“ ,  

с местоположение: УПИ I-700, строителен полигон „БРЯЗОВО“, с. Рибарица, съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.700.18 по КККР на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед № РД-18-11-35/2005 г. на началника на СК – Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200, вътр. 102 и 105 и в стая 103, ет. I на общинска администрация.

Разрешението за строеж и Заповедта могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез кмета на община Тетевен, пред Административен съд – Ловеч.

 

 

 

 

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/ п /………………..

                               / Инж. М. Куманов/

 

     Вижте тук и тук

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню