Обявление изх. №УТИД-04-07-2/11/-10.08.2020 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратените им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка, уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ IV-120 в кв. 18 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатори 62579.500.141по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Рибарица, обл. Ловеч и ПИ с идентификатор 62579.500.278.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинска администрация.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню