ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-20/1/07.08.2020 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №235, протокол 10 от 23.07.2020 г. на Общински съвет – Тетевен е:

Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатори 62579.21.1 и 62579.23.7, м. Брязово, с. Рибарица, обл. Ловеч.

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), със задължителните схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.21.1 и 62579.23.7, м. Брязово, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, с отреждане на ПИ с цялата му площ за „Животновъдна ферма“, в производствена устройствена зона означена като „Пп“ и устройствени показатели съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ; ППЗОЗЗ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Н-к отдел УТИД:………/п/……………

                             /инж. М. Куманов/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню