ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-6/1/08.04.2020 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №119, протокол 6 от 31.03.2020 г. на Общински съвет – Тетевен е:

Одобрено техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 17419.1.107, м. Полето, землище на с. Градежница, обл. Ловеч.

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), със задължителните схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 17419.1.107, м. Полето, землище на с. Градежница, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, с отреждане „Животновъдство“, в рекреационна устройствена зона означена като „Пп“ и устройствени показатели съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ; Закон за пътищата.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Н-к отдел УТИД:………/п/…………

                             /инж. М. Куманов/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню