Съобщение по АПК на ЗЛ във връзка с ПИ ПУП - ПРЗ за кв. 55, с. Рибарица

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, порати върнати изпратените им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка, уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че със Заповед №782/04.12.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ XVIII-376 и VI-374, кв. 55 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.502.18; 62579.502.20 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Проектът е поставен на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинска администрация.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню