Съобщение за ПИ на ПУП - ПР за кв. 126, гр. Тетевен

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №71/29.01.2020 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Свилен Любенов Лалев да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ I-за производствени и складови дейности“, кв. 126 по ПУП на гр. Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатори 72343.500.8243 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………./п/.……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню