Съобщение за ПИ на ПУП - ПР кв.116 и 121, гр. Тетевен

Посещения: 176

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-19/17.10.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №836/30.12.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП - ПР) в обхват: ПИ с идентификатори по КККР на гр. Тетевен 72343.500.8028 и 72343.500.8208, като се обособяват два нови УПИ: в кв. 116 УПИ VIII-за жилищно застрояване; в кв. 121 УПИ XXII – за озеленяване.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №10 от 13.11.2019 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

 

Вижте тук.