Съобщение за ПУП - ПРЗ и СОЗ за ПИ 15148.29.282 и 15148.29.283, с. Глогово

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-21/22.11.2019 г.

Община Тетевен съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №829/20.12.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и Санитарно – охранителна зона (СОЗ, ) в обхват: ПИ идентификатори 15148.29.282 и 15148.29.283 по КККР на с. Глогово, обл. Ловеч. във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя с цел застрояване на обект от първостепенно значение за нуждите на община Тетевен, като се обособява нов ПИ с нов идентификатор 15148.29.398, отреден за резервоар и СОЗ пояс I-ви, образуван от целия ПИ с идентификатор 15148.29.282, с променено предназначение и част от ПИ с идентификатор 15148.29.283, с НТП “Ливада“, за която част ще се провежда процедура по промяна предназначението на земеделската земя, както е показано с червен цвят в ПР.

За подсигуряване на достъп се предвижда обособяване на път – ПИ с идентификатор 15148.29.399, образуван от ПИ с идентификатор 15148.29.283, както е показано с червен цвят в ПР.

ПЗ предвижда основното застрояване – резервоар 100м3 в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

Проектът е разгледан от общинския експертен съвет по устройство на територията и приет с решение №5, протокол №11 от 11.12.2019 г.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню