Съобщение за ПИ на ПУП - ПР за УПИ X; XI; XII , кв. 53, с Черни Вит

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-17/25.09.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №830/20.12.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП - ПР) в обхват: УПИ Х-597; ХI-598 и XII-599, кв. 53 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по КК съответно: 80902.249.737; 80902.249.748 и 80902.249.739 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №10 от 13.11.2019 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню