Обявление №УТИД-04-04-43/2/29.11.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) и инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда и преустройство на под покривното пространство за жилищни нужди”, в УПИ ХХIХ-522, кв. 3 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.522 по кадастралната карта на гр. Тетевен, обл. Ловеч, в обхват: УПИ XXVIII-520; ХХIХ-522 и XXX-523 кв. 3 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.520; 72343.500.522 и 72343.500.523 по КК на гр. Тетевен.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №10 от 13.11.2019 г. е приет със забележки, които са отстранени.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню