Съобщение за ПИ на ПУП - ПР за ул. Вит, кв. 187,кв. Полатен, гр. Тетевен

С

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-18/08.10.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №746 /25.11.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) в обхват: улица «Вит» в участъка от ОТ 598 до ОТ 597 по ПУП на кв. Полатен, отразена в КК като ПИ с идентификатор 72343.501.5002 и УПИ XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI и I, кв. 187 по ПУП на кв. Полатен, обл. Ловеч, съответстващи в КК на ПИ с идентификатори: 72343.501.448, 72343.501.447, 72343.501.446, 72343.501.445, 72343.501.444, 72343.501.443 и 72343.501.442.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню