Съобщение за ПУП - ПРЗ за ПИ 15148.29.282 и 15148.29.283, с. Глогово

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-21/22.11.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ идентификатори 15148.29.282 и 15148.29.283 по КККР на с. Глогово, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук. 

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню