Съобщение за ПИ на ПУП - за УПИ X; XI; XII , кв. 53, с Черни Вит

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-20/18.10.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ Х-597; ХI-598 и XII-599, кв. 53 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по КК съответно: 80902.249.737; 80902.249.248 и 80902.249.739 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №10 от 13.11.2019 г. е приет без забележки.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню