Обявление №УТИД-04-03-27/1/-15.11.2019 г.

Посещения: 151

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №724/13.11.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на «МИРЕЛИ 08» ЕООД, да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ I-за училище, кв. 23 по ПУП на с. Васильово, обл. Ловеч, съответстващ на ПИ с идентификатори 10272.501.105 по КККР на с. Васильово, обл. Ловеч.

Обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../п/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен