Обявление №УТИД-04-03-24/1/14.10.2019 г.

Посещения: 74

Община Тетевен, на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №679/24.10.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Силвия Николаева Лазарова да изработят проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват:
УПИ III-480, 487, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатори 15465.701.486 и 15165.701.487 по КК на с. Гложене;
УПИ IV-488, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.488 по КК на с. Гложене;
УПИ V-479, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.479 по КК на с. Гложене;
УПИ VI-478, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.478 по КК на с. Гложене;
УПИ XIII-478,480, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.480 по КК на с. Гложене;
УПИ XIV-480, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.814 по КК на с. Гложене;
УПИ XVIII-481, кв. 41 по ПУП на с. Гложене съставляващ ПИ с идентификатор 15465.701.812 по КК на с. Гложене;
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.


инж. Михаил Куманов…….…/п/…………..
Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен