Обявление №УТИД-04-03-23/1/4.10.2019 г.

Посещения: 178

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №672/22.11.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Ивайло Павлинов Димитров, Стефка Лазарова Симеонова, Христина Банева Николова и Борислав Банев Петков да изработят проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ II-264, кв. 20 по ПУП на с. Черни Вит, общ. Тетевен,  обл. Ловеч.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.инж. Михаил Куманов…….…/п/…………..
Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен