Обявление №УТИД-04-03-25/1/14.10.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №671/22.11.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV отреден за „озеленяване”, кв. 178 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.инж. Михаил Куманов…….…/п/…………..
Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню