ОБЯВЛЕНИЕ номер Писмо 2345/1/17.09.2019 г.:

Посещения: 183

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Тетевен съобщава, че с Решение №1179 от 23.08.2019 г. е изменено Решение №723 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Тетевен, в частта на т. 2, съгласно което е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и задължителните схеми към него в обхват: ПИ №012022, м. Тютюнището, землище на с. Градежница, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на застроена земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от ППЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „Обществено-обслужващи дейности“, с устройствена зона означена като „Жм“ и устройствени показатели съгласно Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП, без условието за премахване на съществуващия в имота обект.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.