Обявление №УТИД-04-03-21/1/-28.08.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №524/28.08.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Тодор Атанасов Тодоров да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ X-597; XI-598 и XII-599, кв. 53 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съответстващи на ПИ с идентификатори 80902.249.737; 80902.249.248 и 80902.249.739 по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

Обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../П/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню