Обявление №УТИД-04-03-20/1/-22.08.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №506/21.08.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Петър Иванов Здравков да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от ПУП – РУП в обхват: УПИ XXVIII-520; XXIX-522 и XXX-523 в кв. 3 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по КККР 72343.500.520, 72343.500.522 и 72343.500.523 и инвестиционен проект за обект в УПИ XXIX-522.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../п/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню