Обявление №УТИД-04-03-20/1/-22.08.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №505/21.08.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Свилен Русинов Чернин, Русин Чернин Чернин и Жени Русинова Андонова да изработя проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV-452 и V-453, кв. 71 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, съответстващи на ПИ с идентификатори 17419.701.794 и 17419.701.795 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../п/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню