№УТИД-04-07-7/1/-03.07.2019 г.

Посещения: 157

Изх. №УТИД-04-07-7/1/-03.07.2019 г.

                                              

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

СВИЛЕН ЛЮБЕНОВ ЛАЛЕВ

ГР. ТЕТЕВЕН, ЖК“ПЕНОВОТО“ 10, ВХ. ж, ЕТ.6, АП. 18

ЕТ“ДИМИТЪР ДЕБЕЛЯШКИ“

ГР. ТЕТЕВЕН

УЛ. ИВАН ВАЗОВ №30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-3/21.03.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №409/03.07.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ I-за РКК „9-ти септември“, кв. 126 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатори 72343.500.430 и 72343.500.431 по кадастралната карта и кадастралния регистър.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на общината и качени на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

                           Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/………………

                         инж. Михаил Куманов

 

 

 

Вижте тук.