Обявление №УТИД-04-03-13/3/-28.06.2019 г.

Посещения: 185

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №396/26.05.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Пламен Красимиров Конов да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ VI-374 и XVIII-376, кв. 55 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съответстващи на ПИ с идентификатори 62579.502.20 и 62579.502.18 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../п/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен