Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП - ПР) в обхват: УПИ I-За Кооперативно жилищно строителство, кв. 186 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен

Посещения: 225

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП - ПР) в обхват: УПИ I-За Кооперативно жилищно строителство, кв. 186 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

 Вижте тук.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……………………….

                                     инж. Михаил Куманов