Обявление относно Преписка с Вх. №УТИД-04-07-29/28.11.2018 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №330/29.05.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 72343.500.5352 по кадастралната карта.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на общината и качени на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Парцеларен план вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню