Съобщение относно Преписка с Вх. №УТИД-04-07-3/21.03.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №319/27.05.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ XI-457; XII-457 и XVII-458 от кв. 71 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 17419.701.799; 17419.701.800 и 17419.701.895 по кадастралната карта и кадастралния регистър.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на общината и качени на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

 

                           Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/………………

                         инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню