Обявление №УТИД-04-03-11/1/-23.05.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №302/22.05.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Матьо Василев Матев да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV-209; V-209 и VI-209, кв. 33 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съответстващи на ПИ с идентификатори 62579.501.199; 62579.501.200 и 62579.501.201 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……/п/…...……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню