СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31--12/11.03.2019 г.:

   На основание чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 и във връзка с чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №118 от 11.03.2019 г. на Кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПРЗ, съставна част на КПИИ за УПИ I-300.24 по ПУП-ПРЗ на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съответстващ на ПИ с идентификатор 80902.300.24 по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч и издадено от Главния архитект на Община Тетевен Разрешение за строеж №14/11.03.2019 г. за обект/ строеж:              „ Сграда на основно застрояване с жилищно предназначение“

с местоположение: УПИ I-300.24, кв. 68 по ПУП-ПРЗ на с. Черни Вит, обл. Ловеч, одобрен със Заповед № 118/2019 г. на Кмета на Община Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 80902.300.24 по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч

           Разрешението за строеж и Заповедта могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню