Съобщение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план

Изх. №Съобщение-27/07.03.2019 г.

                                               

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) община Тетевен, СЪОБЩАВА на следните заинтересуваните лица: Васко Йотов Вутев, с последен известен административен адрес: гр. Велико Търново, гара ****, *, като собственик на ПИ 027127, с. Голям извор, обл. Ловеч и Владимир Стоянов Христов, с последен известен административен адрес: гр. София, ул. ****, *, Вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на ПИ 027116, с. Голям извор, обл. Ловеч, че по повод Искане с Вх. №УТИД-04-07-24 от 01.10.2018 г. от Володя Антимов Лозанов, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, е издадена Заповед №51/30.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-831, кв. 42 и УПИ I-027852, с. Голям извор, обл. Ловеч.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщението да се постави на таблото в община Тетевен, обяви по устройство на територията и да се публикува на електронната страница на община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню