С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-1/18.02.209 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ XVIII-459 от кв. 123 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 7234500.459 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) и УПИ XIX от същия квартал, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.1819 по КККР.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню