Съобщение за разрешение за проект за изменение на ПУП на Симо Илиев

Изх. № Съобщение 12/08.02.2019 г.

                                              

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №42/24.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на ЕТ »Симо Илиев-Красимир Илиев» да изработи проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ XI-457 XII-457 и XVII-458, кв. 71 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

    

инж. Михаил Куманов

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню