Съобщение за разрешение за проект за изменение на ПУП кв. 13908022019151140

Изх. № Съобщение 11/08.02.2019 г.

                                              

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №41/24.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ I- Материално-техническа база на СОПТУ „Ив. Вазов“ и X-за “Ученическо общежитие“, кв. 139 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

    

инж. Михаил Куманов

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен
Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню