ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-24/2/02.01.2019 г.:

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Васко Йотов Вутев с адрес: гр. Велико Търново, ул. гара Велико Търново №3, вх. А, ет. 1, ап. 2, че Володя Антимов Лозанов в качеството му на собственик, е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ I-027852, м. Ореша, с. Голям извор, обл. Ловеч и УПИ I-831, кв. 42 по ПУП с. Голям извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню