ОБЯВЛЕНИЕ УТИД – 04-03-6/3/11.01.2019 г.:

Посещения: 254

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Христина Павлинова Добрева с адрес: гр. София, ул. ЖК „Дружба“ №281А, вх. А, ет. 3, ап. 3, че със Заповед №825/13.12.2018 г. на кмета на община Тетевен, е изменена Заповед №№693/25.10.2018 г. на кмета на община Тетевен, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: ПИ с кадастрален №1020 и улица с ОТ 208-209, кв. 39, по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.