ОБЯВЛЕНИЕ УТИД – 04-03-6/3/11.01.2019 г.:

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Христина Павлинова Добрева с адрес: гр. София, ул. ЖК „Дружба“ №281А, вх. А, ет. 3, ап. 3, че със Заповед №825/13.12.2018 г. на кмета на община Тетевен, е изменена Заповед №№693/25.10.2018 г. на кмета на община Тетевен, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: ПИ с кадастрален №1020 и улица с ОТ 208-209, кв. 39, по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню