ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-16-3/1/04.01.2019 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, на основание чл.13а, ал.6, т. 2. от ППЗСПЗЗ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Протокол №3/07.11.2018 г. в изпълнение на Заповед №695/25.10.2018 г. на Кмета на община Тетевен е приет със забележки, представеният от Росица Алдинова Огнянова като наследник на Ана Огнянова Кадифакова, помощен план за бивш земеделски имот идентифициран без номер (№521, последен номер в разписната книга на с. Градежница), попадащ понастоящем в границите на Подробния устройствен план (ПУП) на с. Градежница, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №1256 от 1982 г., целия с площ от 1000 кв. м. нанесен със зелен цвят в помощния план, и засягащ урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI и част от УПИ XV в кв. 67.

Помощният план се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл.13а, ал.7, в 30- дневен срок от съобщаването по ал.6 заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню