ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-23/1/02.01.2019 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №1/02.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от Златан Лазаров Василев проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 20996.1.22, м. Генковото, с. Дивчовото, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню