СЪОБЩЕНИЕ номер 153/006/ - 21.12.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Крайчо Ненов Краев с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №44, ет. 4, ап. 11, че на основание чл.62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), със Заповед №749/13.11.2018 г. на Кмета на община Тетевен е отменена заповед №347/12.12.1995 г. за одобряване частично изменение за кв. 6 по регулационния план на м. Асен, с. Гложене, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню